Fakulta výrobných tecnológií

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike.

Štúdium na fakulte

Jednotlivé študijné programy sa zameriavajú na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Výskumné aktivity

Aktivita v oblasti výskumu je na Fakulte výrobných tehnológií jednou z kľúčových činností popri vzdelávaní. V oblasti vedy a techniky sa na fakulte riešia úlohy základného, aplikovaného výskumu a vývoja.

Aktuality

 • Konferencia ARTEP 2018

  Cieľom v poradí dvanásteho stretnutia odborníkov v oblasti automatizácie, riadenia a priemyselnej informatiky z univerzít, vysokých škôl a praxe je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

 • Konferencia MMS 2017
  22.11 - 24.11.2017

  Na konferencií sa záčastnili odborníci z firiem SEZ Krompachy a.s., ŽOS Trnava a.s, Tomark s.r.o. a Evopro Innovation LLC.,Budapest ako aj zástupcovia z Fakulty výrobných technológií Technickej unvierzity v Košiciach so sídlom v Prešov, University of Zagreb Croatia, Sumy State University, Ukraine a College of Logistics, Czech Republic

  Prezentácia Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay DrSc. Budúcnosť automobilového priemyslu

  GaleriaGaléria