Fakulta výrobných tecnológií

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike.

Štúdium na fakulte

Jednotlivé študijné programy sa zameriavajú na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Výskumné aktivity

Aktivita v oblasti výskumu je na Fakulte výrobných tehnológií jednou z kľúčových činností popri vzdelávaní. V oblasti vedy a techniky sa na fakulte riešia úlohy základného, aplikovaného výskumu a vývoja.