Bakalárske štúdium

Manažment výroby

Absolvent bakalárskeho stupňa daného študijného programu v odbore Výrobné technológie ovláda problematiku týkajúcu sa zavádzania prevádzkovania výrobno-technologických systémov. Je špecializovaný na oblasť takých úloh riadenia výroby, akými sú operatívne plánovanie a riadenie výroby. Disponuje potrebnými znalosťami z oblasti finančného manažmentu podniku, ktoré vie tvorivo uplatňovať za účelom ekonomizácie výroby pri zachovaní požadovanej kvality výroby. Má znalosti z výrobnej logistiky a ovláda nástroje riadenia kvality produkcie. V potrebnej miere rozumie základným strojárskym výrobným technológiám a materiálom. Vie aplikovať PC techniku pri racionalizácií prác spojených s riadením výroby s možnosťou rozšírenia si týchto vedomostí o počítačovú simuláciu. Je pripravený plniť úlohy, ktoré sú spojené so zavádzaním a prevádzkovaním integrovaných manažérskych systémov na báze štandardov ISO noriem.

Priemyselný manažment

Absolvent bakalárskeho stupňa daného študijného programu v odbore Výrobné technológie ovláda problematiku týkajúcu sa plánovania, organizovania, koordinácie, motivácie, kontroly a implementácie jednotlivých procesov do výrobného procesu. Je špecializovaný na oblasť špecifikovaných úloh riadenia výroby s využitím moderných informačných technológií. Po úspešnom ukončení štúdia sa absolvent stáva komplexným odborníkom pre oblasť prevádzky, údržby, operatívneho a dispečerského riadenia. Odovzdávanie poznatkov a skúseností je založené na profesionálnom osvojení si princípom manažmentu v kooperácií so znalosťami z oblasti výroby, výrobných technológií, informatizácie, ekonomiky, logistiky výroby a distribúcie, simulácie a modelovania, ktoré dokáže využívať, prevádzkovať a aplikovať pre danú odbornú oblasť.

Informačné listy predmetov zabezpečovaných katedrou

Inžinierske štúdium

Manažment výroby

Absolventi sú schopní samostatne riadiť firmu vo všetkých odvetviach výroby a podnikania a tiež v rôznych ekonomických podmienkach a situáciách. Zo získaných všeobecných znalostí ovládajú problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, majú znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, kontrole výrobných procesov a o ich riadení. Dokážu zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov a zlepšovať ich prevádzkové parametre. Nadobudnú vedomosti o najmodernejších metódach riadenia, vďaka čomu vedia flexibilne reagovať na zmeny na trhu, zvládnu úlohy v oblasti finančného manažmentu, manažmentu technického a technologického rozvoja, prípravy a zavádzania nových výrob a výrobkov. Z vypracovaných analýz vedia stanoviť prognózu firmy t.j. predpovedať jej budúci vývoj a dokáže tak priviesť firmu k úspešnému splneniu cieľov. Uplatnia sa v oblastiach riadenia výroby, prevádzky a kvality výrobkov. Sú pripravení samostatne navrhovať pracovné prostredie, sledovať ekológiu, ochranu životného prostredia s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Informačné listy predmetov zabezpečované katedrou

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na manažérstvo, ekonomické vedy, vedecké techniky projektovania výrob, ekonomických systémov a procesov, ako aj techník prognózovania s využitím výpočtovej techniky. Absolvent v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo bude môcť na báze systémových vied pracovať nielen v priemyselných odvetviach, ale aj v ostatných oblastiach života spoločnosti.