Veda a výskum na katedre

Zahraničné projetky

HORIZON-MSCA-2021-SE-01 SME 5.0 - A Strategic Roadmap Towards the Next level of Intelligent, Sustainable and Human -Centred SMEs.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Aplikovaný výskum

APVV-19-0590 Modulárne multifunkčné kontrolné pracovisko s využitím techník výpočtovej inteligencie.
Doba riešenia: 2020-2024
Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Piteľ Ján, PhD.

Granty VEGA


1/0061/13 Výskum modelovania a riadenia soft robotických ramien so spojitou kinematikou na báze fluidných svalov s využitím bioinšpirovaných výpočtových metód.
Doba riešenia: 2023
Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Hošovský Alexander, PhD.

1/0268/22 Návrh digitálneho dvojčaťa pre monitoring výrobných parametrov technologických zariadení s využitím rozšírenej reality.
Doba riešenia:  2022-2024
Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Knapčíková Lucia, PhD., ING-PAED IGIP

1/0704/22 Výskum hybridných predikčných modelov spotreby energií s využitím výpočtovej inteligencie.
Doba riešenia: 2022-2025
Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Piteľ Ján, PhD.

1/0700/20 Identifikácia nezhôd strojárskych výrobkov pokročilými technikami rozpoznávania objektov s využitím konvolučných neurónových sietí.
Doba riešenia:   2020-2023
Hlavný riešiteľ: doc. Ing., Kamil Židek, PhD.


Granty KEGA


044TUKE-4/2023 Inovácia obsahu vybraných predmetov študijných programov Priemyselný manažment a Riadenie priemyselnej výroby v súlade so stratégiou Priemysel pre 21. storočie.
Hlavný riešiteľ:prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

022TUKE-4/2023 Obsahová integrácia študijných programov Smart technológie a Inteligentné technológie v priemysle podľa trendových požiadaviek praxe.
Hlavný riešiteľ:prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

014TUKE-4/2023 Implementácia digitálneho dvojčaťa SMART laboratórií FVT TUKE do online kolaboratívneho výučbového procesu s využitím zmiešanej reality.
Hlavný riešiteľ:doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

038TUKE-4/2022 Kreovanie didaktických prostriedkov využitím nástrojov zmiešanej reality pre nový študijný program Smart technológie v priemysle.
Hlavný riešiteľ:doc. Ing. Jozef Husár, PhD.

Nadačné projekty


2023VZDinst028: Digi in Tech: O úroveň vyššie vo vzdelávaní.
Doba riešenia:   2023-2024
Hlavný riešiteľ: Ing. Monika Trojanová, PhD.

2023VZDinst034: AgileME: Urob to agilne.
Doba riešenia:   2023-2024
Hlavný riešiteľ:Mgr. Angelina Iakovets, PhD.

2022VZDinst072: Smart4student.
Doba riešenia:   2022-2023
Hlavný riešiteľ:doc. Ing. Jozef Husár, PhD.

Publikácie a články

Publikácie a články

BALOG, Michal - IAKOVETS, Angelina: Risk management Theory, Background, Practice 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges - 2020, 135 s, ISBN 978-80-7502-463-3

MATISKOVÁ, Darina: Selected methods in the field of production automation, production quality and product innovation 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2020, 94 s, ISBN 978-80-553-3562-9.

ZABOROWSKI, Tadeusz E. - JURKO, Jozef: MACHINABILITY technological property of the material. 1. vyd. - Gorzów : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2020, 140 s., ISBN 978-83-66246-14-0

JURKO, Jozef: ZÓNA REZANIA - fundament procesu rezania materiálov : 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020, 123 s, ISBN 978-80-553-3619-0.

TROJANOVÁ, Monika - HOŠOVSKÝ, Alexander: Design of Test Rigs for Measuring Dynamic Properties of Soft Actuators / MM Science Journal, 2020. p. 3759-3763, ISSN 1803-126.

MÉSÁROŠ, Peter - MANDIČÁK, Tomáš - BEHÚNOVÁ, Annamária - KNAPČÍKOVÁ, Lucia - ALBERT, Marián: The Impact of Information and Communication Technology on Cost Reducing in the Execution Phase of Construction Projects, TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. - Novi Pazar (Srbsko), 2020, p.78-87, ISSN 2217-8309.

MATISKOVÁ, Darina - HREHOVÁ, Stella: Control Loop with Rejection Attenuation, TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. - Novi Pazar (Srbsko), 2020, p. 177-180 ,ISSN 2217-8309.

KNAPČÍKOVÁ, Lucia - BEHÚNOVÁ, Annamária: Research of Casting Moulding of Epoxy Resin Composites Reinforced with High-Strength Fibres during the Manufacturing Operations, TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. - Novi Pazar (Srbsko), 2020, p.2217-8309, ISSN 2217-8309.

TROJANOVÁ, Monika - ČAKURDA, Tomáš: Validation of the dynamic model of the planar robotic arm with using gravity test, : MM Science Journal. - Prague (Česko), p.4210-4215, 2020, ISSN 1803-1269.

ŽIDEK, Kamil - PITEĽ, Ján - HOŠOVSKÝ, Alexander - LISHCHENKO, Natalia - MIŠKIV-PAVLÍK, Martin - LAZORÍK, Peter - ZBIHLEJ, Jozef: An automatic error surface diagnostics during turning machining operation using laser sensor MM Science Journal. - Prague (Česko), 2020, p. 3995-3999, ISSN 1803-1269.

BEHÚNOVÁ, Annamária - KNAPČÍKOVÁ, Lucia - BEHÚN, Marcel: Logistics of controlling implementation in conditions of manufacturing enterprise. In: Acta logistica. Košice (Slovensko) : 4S go Roč. 7, č. 1 (2020), s. 23-29, ISSN 1339-5629

BALOG, Michal - IAKOVETS, Angelina - KNAPČÍKOVÁ, Lucia: Smart Solutions for BigSmall Cities. In: Mobility Internet of Things 2018, Cham (Švajčiarsko): Springer Nature s. 421-431, ISBN 978-3-030-30910-7

ŽIDEK, Kamil - MODRÁK, Vladimír - PITEĽ, Ján - ŠOLTYSOVÁ, Zuzana: The Digitization of Quality Control Operations with Cloud Platform Computing Technologies. In: Industry 4.0 for SMEs: Challenges, Opportunities and Requirements, 2020, Cham (Švajčiarsko): Springer Nature s. 305-334, ISBN 978-3-030-25424-7

MODRÁK, Vladimír - ŠOLTYSOVÁ, Zuzana: Development of an organizational maturity model in terms of mass customization. In: Industry 4.0 for SMEs: Challenges, Opportunities and Requirements. Cham (Švajčiarsko): Springer Nature, 2020, s. 215-250, ISBN 978-3-030-25424-7

HUSÁR, Jozef - HREHOVÁ, Stella - KAŠČÁK, Patrik: Design of Concept for Transport and Monitoring of Biological Samples Using RFID Technology In: New Approaches in Management of Smart Manufacturing Systems: Knowledge and Practice. Cham (Švajčiarsko): Springer Nature, 2020, s. 91-111, ISBN 978-3-030-40175-7


Patenty a úžitkové vzory

Patenty a úžitkové vzory

50066-2019:Hošovský Alexander - Piteľ Ján - Židek Kamil. Zariadenie na reguláciu uhla natočenia integrovaného pohonu s fluidnými svalmi regulátorom s inverznou nelinearitou. 02.06.2020 zverejnená prihláška(PP)

50065-2019:Hošovský Alexander - Piteľ Ján - Židek Kamil.Zariadenie na riadenie integrovaného pohonu na báze fluidných svalov. 02.06.2020 zverejnená prihláška(PP)

50065-2019:Hošovský Alexander - Piteľ Ján - Židek Kamil.Integrovaný rotačný pohon na báze pneumatických umelých svalov. 05.11.2020 zverejnená prihláška(PP)

50067-2018: Mižáková Jana - Piteľ Ján.Filter s funkciami príslušnosti a exponenciálnym zabúdaním. 05.11.2019 zverejnená prihláška (PP)

9001 : Hošovský Alexander - Piteľ Ján - Židek Kamil - Trojanová Monika. Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov. 3.9.2020 zverejnená prihláška (PÚV)

9001 : Hošovský Alexander - Piteľ Ján - Židek Kamil - Trojanová Monika. Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu poháňaného fluidnými svalmi v multiparalelnom zapojení. 2.6.2020 zverejnená prihláška (PÚV)

8792:Szabo Stanislav- Matisková Darina - Marasová Daniela - Balara Milan. Skúšobný prípravok na uchytenie plochých tenkostenných telies v čeľustiach trhacieho stroja 7.1.2020 zverejnená prihláška (PÚV)