Veda a výskum na katedre

Granty VEGA


1/0393/18 Výskum metód modelovania a kompenzácie hysterézy v pneumatických umelých svaloch a mechanizmoch nimi poháňaných pre zvýšenie presnosti regulácie s podporou výpočtovej inteligencie
Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Hošovský Alexander, PhD.

1/0440/18 Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle
Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Jurko Jozef, PhD.

1/0419/16 Skúmanie zložitosti a priepustnosti výrobných systémov s využitím nástrojov axiomatického dizajnu a teórie entropie
Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Modrák Vladimír, CSc.

1/0822/16 Výskum inteligentného manipulačného zariadenia na báze pneumatických umelých svalov s troma stupňami voľnosti
Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Piteľ Ján, PhD.

Granty KEGA


026TUKE-4/2018 Popularizácia problematiky Industry 4.0 a digitalizácie podnikov ako nástroj rozširovania technických vedomosti a zručnosti u žiakov stredných škôl.
Hlavný riešiteľ: Ing. Jozef Husár, PhD.

Aplikovaný výskum

APVV-15-0602 Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie
Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Piteľ Ján, PhD.


APVV SK-CZ-2013-0095 Výskum algoritmov optimalizácie ekologického spaľovania biomasy s použitím inteligentných a štatistických metód riadenia procesov
Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Piteľ Ján, PhD.

Medzinárodné projetky

H2020-MSCA-RISE-2016 Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
web projektu: viac o projekte


Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú chrbtovú kosť ekonomiky, majú vysokú dôležitosť pri rozvojových projektoch Európskej únie a pri posilňovaní konkurencieschopnosti európskych podnikov. Aj keď má koncept Priemysel 4.0 vysoký potenciál v rámci MSP, hlavným obmedzením je nedostatok konkrétnych modelov pre implementáciu a aplikáciu konceptu v MSP. Preto tento výskumný projekt s názvom “Priemysel 4.0 pre MSP – Smart výroba a logistika pre MSP v prostredí X-to-order bodu rozpojenia a masovej kustomizácie” chce vyplniť prázdne miesto a prekonať túto priepasť prostredníctvom tvorby medzinárodnej a interdisciplinárnej výskumnej siete. Tri hlavné ciele tejto výskumnej skupiny sú: identifikácia potrieb a aktivátorov pre „smart“ a inteligentnú MSP prevádzku, tvorba adaptovaných konceptov a dizajnových riešení pre výrobné a logistické systémy v rámci MSP, a rozvíjanie vhodných organizačných a obchodných modelov. Aplikovateľnosť výsledkov projektu je zaručená prostredníctvom úzkej spolupráce s európskym MSP (súkromným partnerom) v oblasti masovej kustomizácie.

H2020-MG-2016-Two-Stages LessThanWagonLoad
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lucia Knapčiková, PhD. - ing pead igip
Doba trvania: 05.2017 - 04.2020 Project ID: 723274

The LessThanWagonLoad project has the objective to develop a smart specialized logistics cluster for the chemical industry in the Port of Antwerp in order to shift transport volumes from road to rail freight. This objective will be realised by developing: (i) a new rail transport solutions for single pallets (we call this LWL ‘less than wagon load’ in analogy with existing LTL ‘less than truck load’ transport) and (ii) new added value rail freight services for the industry within the Antwerp chemical cluster. These potential new services consist of parking, repair, picking and cleaning for chemical wagons, rail connected cross docking of pallets and improved rail connections by setting up mixed trains with conventional and maritime container volumes. The project primarily focuses on Antwerp and the chemical industry. But the new concepts can also be leveraged to other logistical hubs with other industries. This will be demonstrated at a second logistical hub Nola, in the south of Italy. This broad implementation potential increases the impact on European society. Realising the LessThanWagonLoad project will contribute in a substantial way in realizing the EC’s ambition to shift 30% of road freight over 300km to low-emission modes by 2030. The potential benefits of the project for European society are very important and diverse: (i) environmental improvements (less GHG emissions), (ii) reduced costs of rail freight, (iii) increased inter-modality and higher resilience of the transport system, (iv) local economic growth and employment, (v) less congestion and traffic casualties and (vi) less risk on social dumping.


EUREKA
Hlavný riešiteľ: doc., Ing. Michal Balog, CSc.
Doba trvania: 01.2016 - 12.2018

Slovak organizations are responsible for synergistically interconnect hardware solutions developed primarily on the Czech side, the standardization of identification processes in the health sector, especially with selected information systems operating in healthcare facilities. On the Slovak side will also test project outputs developed in the laboratory and real environments.

Nadačné projekty

2019vs019 - Tatra banka. Názov projektu: Industry4School
Hlavný riešiteľ: Ing. Husár Jozef, PhD.


Publikácie a články

Publikácie a články

PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Monitoring and Evaluation of Production Processes An Analysis of the Automotive Industry / 1. vyd - Switzerland : Springer International Publishing - 2016. - 117 p., ISBN 978-3-319-29441-4.

KNAPČÍKOVÁ, Lucia - HUSÁR, Jozef - FEDÁK, Marcel: Opotrebovaná pneumatika-materiál budúcnosti /1. vyd. - Brno : Tribun EU - 2016. - 90 p., ISBN 978-80-263-1068-6.

BALOG, Michal - KNAPČÍKOVÁ, Lucia - HUSÁR, Jozef :Plánovanie v strojárskej výrobe 1. vyd. - Brno : Tribun EU - 2016. - 86 p., ISBN 978-80-263-1078-5.

HUSÁR, Jozef - KNAPČÍKOVÁ, Lucia - BALOG, Peter: RFID v železničnej preprave na Slovensku 1. vyd - Brno : TU Košice - 2016. - 87 p., ISBN 978-80-263-1114-0.

BALOG, Michal - LAJTOCH, Jiří: Řízení rizík v samosprávě 1. vyd. - Brno : Tribun EU - 2016. - 130 p., ISBN 978-80-263-1155-3.

MATISKOVÁ, Darina: Inovácie v riadení podnikových procesov 1. vyd. - Košice: TU - 2016. - 99 p., ISBN 978-80-553-3023-5.

HRICOVÁ, Romana: Agilné metodiky s dôrazom na SCRUM 1. vyd. - Košice : TU - 2016. - 56 s., ISBN 978-80-553-3055-6.

MATISKOVÁ, Darina - HRICOVÁ, Romana: Nové metódy a nástroje v manažérskom rozhodovaní 1.vyd - Košice : TU Košice - 2017. - 203 p., ISBN 978-80-553-3085-3.

HRICOVÁ, Romana: Osobnosti ekonomických teórií 1 od antiky po klasickú ekonómiu 1. vyd - Košice : TU - 2017. - 118 s., ISBN 978-80-553-3185-0.

MODRÁK, Vladimír - BEDNÁR, Slavomír - SEMANČO, Pavol: Decision-making approach to selecting optimal platform of service variants - 2016. In: Mathematical Problems in Engineering. Vol. 2016, ID 9840679 (2016), p. 1-8. - ISSN 1024-123X

JURKO, Jozef - PANDA, Anton - VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - PANDOVÁ Iveta: Study on cone roller bearing surface roughness improvement and the effect of surface roughness on tapered roller bearing service life - 2016. In: International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 82, no. 5-8 (2016), p. 1099-1106. - ISSN 0268-3768

HOŠOVSKÝ, Alexander - PITEĽ, Ján - ŽIDEK, Kamil - TÓTHOVÁ, Mária - SÁROSI, József - CVETICANIN, Livija: Dynamic characterization and simulation of two-link soft robot arm with pneumatic muscles 2016. In: Mechanism and Machine Theory. Vol. 103 (2016), p. 106-116. - ISSN 0094-114X

ŽIDEK, Kamil - MAXIM, Vladislav - PITEĽ, Ján - HOŠOVSKÝ, Alexander: Embedded vision equipment of industrial robot for inline detection of product errors by clustering-classification algorithms 2016. In: International Journal of Advanced Robotics Systems. Vol. 13, no. 5 (2017), p. 1-10. - ISSN 1729-8814

HOŠOVSKÝ, Alexander - PITEĽ, Ján - ŽIDEK, Kamil: Analysis of hysteretic behavior of two-DOF soft robotic arm 2016. In: MM Science Journal. Vol. 2016, no. September (2016), p. 935-941. - ISSN 1803-1269

ŽIDEK, Kamil - PITEĽ, Ján - HOŠOVSKÝ, Alexander: Design of adjustable smart vision system based on artificial muscle actuators 2016. In: MM Science Journal. Vol. 2016, no. September (2016), p. 947-951. - ISSN 1803-1269 Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84987622584&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s...


Patenty a úžitkové vzory

Patenty a úžitkové vzory

50045-2018:Hošovský Alexander - Piteľ Ján - Trojanová Monika. Systém presného polohovania pneumatického umelého svalu s kompenzáciou hysterézy pomocou modelu 3.12.2018 zverejnená prihláška(PP)

50020-2018:Hošovský Alexander - Piteľ Ján - Židek Kamil.Systém kompenzácie hysterézy pneumatického umelého svalu s využitím metódy rozšíreného vstupného priestoru 5.11.2018 zverejnená prihláška(PP)

50049-2018: Szabo Stanislav - Matisková Darina - Marasová Daniela - Balara Milan.Nosný rám záťaže padáka 6.5.2019 zverejnená prihláška (PP)

50023-2018:Matisková Darina - Hricová Romana. Kontajner na prepravu sypkého odpadu s výklopným vekom 2.4.2019 zverejnená prihláška (PP)

8350: Hošovský Alexander - Piteľ Ján - Židek Kamil. Integrovaný rotačný pohon na báze pneumatických umelých svalov 3.9.2018 zverejnená prihláška (PÚV)

8089:Židek Kamil- Hošovský Alexander - Piteľ Ján. Zariadenie na meranie nadrozmerných súčiastok pomocou kamerového systému 4.12.2017 zverejnená prihláška (PÚV)