Laboratória

  Poslaním laboratórií prevádzkovaných a budovaných na Katedre priemyselného inžinierstva a informatiky je predovšetkým realizovať experimentálne činností orientované na riadenie a zlepšovanie manažérskych procesov vo výrobných prevádzkach. Širší odborný záber laboratórneho potenciálu katedry má za cieľ poskytnúť výskumným a pedagogickým pracovníkom katedry ako aj študentom realizovať experimentálny výskum ako aj výskum v reálnych podmienkach z oblasti, ktoré patria do náplne študijných programov zabezpečovaných katedrou. Nie zanedbateľným zámerom je vytvorenie podmienok pre kvalitné naplnenie domácich a aj cezhraničných projektov realizovaných na našom pracovisku. V neposlednom rade laboratória prispievajú k zvyšovaniu efektivity a atraktívnosti výučby.

Laboratórium modelovania a simulácie výrobných procesov - 205

Laboratórium modelovania a simulácie výrobných procesov poukazuje a učí študentov ako využívať simulačné nástroje pri modelovaní a optimalizácií výrobných procesov. Študenti sa naučia ako správne simulovať vo virtuálnom prostredí výrobne pracoviska, linka a prevádzky. Pri simuláciách sa dodržiavajú princípy ergonómie, efektivity a účelnosti. Výhodou je, že študenti dokážu pracovať a zameriavať sa na využitie priestoru, strojov, dopravných zariadení a pracovníkov. V učebni sa nachádza 12 pc s príslušným softvérom, interaktívna tabuľa a premietacie plátno s dataprojektorom.

Laboratórium podnikových informačných systémov - 204

Laboratórium informačných systémov umožňuje študentom využitím softvérových simulačných nástrojov vytvárať prípadové štúdie, tvorbu manuálov pre využiteľnosť IS v moduloch ako aj simulovať vplyv nových trendov v informačných technológiách so zameraním na bezpečnosť informačných systémov. Využitím plánovacieho softvéru sú tiež schopní vytvárať prehľady plánovacích programov v malých a stredných podnikoch, analyzovať výrobné časy a vytvárať gantové diagramy. ako využívať simulačné nástroje pri modelovaní a optimalizácií výrobných procesov.

Laboratórium mechatroniky, kybernetiky a umelej inteligencie - 314

Výskumné laboratórium vybudované s podporou Štrukturálnych fondov Európskej únie je zamerané na výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia strojov a procesov s prioritou možnosti prenosu výsledkov výskumu do praxe. Je vybavené najmodernejšou špičkovou výpočtovou a riadiacou technikou pre návrh, modelovanie, simuláciu riadenia mechatronických systémov a technologických procesov.

Laboratórium štíhlej výroby (LEAN) - 214

Lean laboratórium umožňuje študentom a záujemcom získať praktickú skúsenosť z viacerých Lean techník priamo na modeli výrobnej, resp. montážnej linky formou implementačne orientovaných tréningových hier. Umožňuje získavať základné zručnosti s kyber-fyzikálnymi výrobnými systémami v rámci IoT. Laboratórium má slúžiť na priamy kontakt študentov s aplikáciou metód LEAN manažmentu a to hlavne z dôvodu ich lepšieho poznania a neskoršej priamej aplikácií v praxi.

Pozostáva z 3 pracovísk:
 • Pracovisko 5S: Slúži na výučbu metódy 5S formou inovačných hier, za účelom priameho kontaktu s problematikou štandardizácie pracovísk a ich prínosmi pre výrobnú a nevýrobnú oblasť. Pracovisko pozostáva z montážneho stola so zadnou zástenou a supermarketového stolíka.
 • Pracovisko SPC: Na pracovisku sa realizuje výučba metódy SPC ako nástroje na zlepšenie výroby a kvality s využitím základných štatistických ukazovateľov na princípe jednoduchých hier ktoré, študentom inovatívnou formou pomôžu lepšie pochopiť tieto princípy a lepšie ich pripravia pre aplikáciu danej metódy v praxi.
 • Pracovisko SMED: Pracovisko SMED simuluje zoraďovanie a prestavenie pracoviska, strojov a zariadení po zmene výroby v praxi.
 • Pracovisko Poka-Yoke: Pomáha vyhľadávať technickými prostriedkami možnú ľudskú chybu, blokovať proces a umožňuje odstránenie chyby v rámci okamžitej spätnej väzby.
 • Laboratórium elektrotechniky a merania - 305

  Laboratórium je vybavené množstvom meracích pracovísk so základným sortimentom elektronických analógových a čísilsových meracích prístrojov, názornými meracími prípravkami a laboratórnymi pomôckami. Laboratórium poskytne študentom prostredie s vhodným technickým zabezpečením na získavanie praktických zručností a to najmä v oblastiach:

  a) overovania vlastností analógových a číslicových elektronických obvodov,
  b) v oblasti overovania princípov,
  c) overovania základných funkcií snímačov pre priemyselné bezpečnostné a informačné systémy

  Laboratórium identifikačných a komunikačných technológií

  Laboratórium komunikačných a identifikačných technológií zahŕňa zariadenia a technológie pre zber dát z MEMS snímačov, priemyselné riadiace systémy (PLC) vrátane priemyselných snímačov a pohonou, FPGA zariadenia, priemyselné a vstavané kamerové systémy pre pre rozpoznávanie chýb a meranie rozmerov, mikrokontroléry na báze Arduino modulov aj s príslušenstvom. Primárne je laboratórium určené pre výskum implementácie týchto technológií do konceptu Industry 4.0 na zber a spracovanie dát cez IoT platformy. Laboratórium sa primárne využíva v predmete Informačné a riadiace systémy a Informatika a základy programovania.